Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju i dla kogo jest ono przeznaczone?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo - rehabilitacyjnych i terapeutyczno - edukacyjnych. Podmiotem tych działań jest zarówno małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, jak również jego rodzina.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 1. Zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.

 2. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

 3. Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości.

 4. Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.

 5. Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W celu realizacji powyższych zadań i zapewnienia optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomocy jego rodzicom, powołujemy interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, który tworzą:

 • psycholog,

 • logopeda,

 • pedagog specjalny

 • terapeuci innych specjalności , specjaliści w zakresie integracji sensorycznej

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Opiniujacy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 • Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.