Dysleksja

Definicja: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (c.u.n.)

Terminologia wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub w izolacji:

Dysleksja (rozwojowa) trudności w czytaniu, często powiązane trudnościami w pisaniu
Dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych)
Dysgrafia: trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma tzw. brzydkie pismo)
Dyskalkulia:trudności w opanowaniu matematyki

Dzieci zagrożone dysleksją lub u których jest już ona stwierdzona wymagają specjalistycznej
pomocy i terapii, by móc osiągać sukcesy.