Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, na podstawie   ustawy Prawo Oświatowe oraz Kodeks pracy w sprawie:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,

  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,

  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi,

  • nauki w klasie terapeutycznej,
  • specyficznych trudności w uczeniu,
  • przyjęcia ucznia, który ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej do oddziału przyspasabiajacego do pracy,
  • udzielenia zezwolenia na ztrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • braku przeciwskań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,

  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.