Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skierniewice pod numerem 91/1/2009.

Poradnia realizuje następujące zadania:

 1. rozpoznaje indywidualne potrzeby intelektualne, emocjonalne, zdrowotne i społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych,

 2. ustala przyczyny trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych,

 3. prowadzi specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 4. pomaga uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej

 5. inicjuje, realizuje i wspiera nowoczesne działania profilaktyczne i prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegające agresji i uzależnieniom,

 6. wspomaga nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej,

 7. prowadzi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działania służące integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych , kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym,

 8. organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria oraz konferencje naukowe,

 9. wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

Wymienione wyżej zadania poradnia realizuje poprzez:

 1. badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz konsultacje lekarskie.

 2. zajęcia terapeutyczno - logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne,

 3. zajęcia socjoterapeutyczne

 4. terapię rodzin

 5. warsztaty aktywujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz zajęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy

 6. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 7. prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 8. porady, konsultacje i instruktaże.